کولر آبی آبسال ۴۰۰۰

2 سال ضمانت از تاريخ توليد

موتور ۱/۳

– مجهز به سيستم جديد آبرساني
– مجهز به پروانه بالانس شده
– بدون لرزش و صدا
– عمر طولاني ياتاقانها
– جبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشک